Камини Хефест ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-1043-C01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. 

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 03.07.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

 

The project: „Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”

Fireplace Hefest Ltd. signed the contract of gratuitous grant №BG16RFOP002-2.073-1043-C01 by the project „Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”.

The contract is under procedure of BG16RFOP002-2.073 "In support of the small and medium enterprises for overcoming of the economic consequences caused by the epidemic outbreak of COVID-19" and it is financing from the Operational Programme “Innovation and competitiveness” 2014-2020, co-financing from the European Union through the European regional development fund.  . The general objective of the project is to provide operational funds for the small and medium enterprises for overcoming caused by the COVID-19.

Total cost: 10 000,00 лв., including 8 500,00 лв. European и 1 500,00 лв. National co-financing. The project will start at 03.07.2020 г. and will continue 3 mounts.